ไพรวงษ์ส. “การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19”. Journal of Industrial Business Administration, Vol. 2, no. 1, June 2020, pp. 1-3, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499.