อุตเจริญย., ร่วมชาติป., วงศ์ผู้ดีส., and เลี้ยงถนอมช. “Factors Influencing the Mental Health of Industrial Workers in Rayong Province”. Journal of Industrial Business Administration, Vol. 1, no. 1, June 2019, pp. 24-37, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/197536.