[1]
ไพรวงษ์ส., “การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19”, JIBA, vol. 2, no. 1, pp. 1-3, Jun. 2020.