ไพรวงษ์ส. (2020) “การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19”, Journal of Industrial Business Administration, 2(1), pp. 1-3. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499 (Accessed: 20October2020).