ไพรวงษ์สุเทพ. 2020. “การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19”. Journal of Industrial Business Administration 2 (1), 1-3. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499.