บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมวารสาร. 2019. “Policy”. Journal of Industrial Business Administration 1 (1). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079.