ไพรวงษ์ส. การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. Journal of Industrial Business Administration, v. 2, n. 1, p. 1-3, 30 Jun. 2020.