ไพรวงษ์ส. (2020). การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. Journal of Industrial Business Administration, 2(1), 1-3. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/244499