บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. (2019). Policy. Journal of Industrial Business Administration, 1(1). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/198079