คล้ายขาอ., พิศาลพงศกรส., & คล้ายประสิทธิ์ณ. (2019). Workforce Retention of Metal Industrial in Rayong. Journal of Industrial Business Administration, 1(1), 13-23. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/iba/article/view/197531