(1)
ไพรวงษ์ส. การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. JIBA 2020, 2, 1-3.