(1)
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมว. Policy. JIBA 2019, 1.