[1]
ไพรวงษ์ส. 2020. การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค COVID-19. Journal of Industrial Business Administration. 2, 1 (Jun. 2020), 1-3.