1.
พระเทพปริยัติเมธี, Adivadhanasit จ, Suyaprom ส. Political Right and Liberty: Analysis Base on Buddhist Approaches. JMH.R. [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2022 Aug. 17];7(2):129-41. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/253350