1.
เสาวลักษณ์ เจริญสิทธิพันธ์, ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. Communication and Adoption Process of Keto Food Consumers. JMH.R. [Internet]. 2021 Jun. 29 [cited 2022 Aug. 8];7(1):223-38. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/250364