1.
อริยศรีพงษ์ ด, ภูวชนาธิพงศ์ ด, พานแก้ว ผโ, แผนสมบุญ ด, รักขันโท ด, ภู่พัฒน์ อ. THE FORM AND PROCESSION OF DEVELOPING ABILITY IN ENGLISH COMMUNICATION OF MCU’S STUDENTS. JMH.R. [Internet]. 2018 Jul. 3 [cited 2022 Jul. 6];4(1):63-74. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165037