เสาวลักษณ์ เจริญสิทธิพันธ์, and ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. “Communication and Adoption Process of Keto Food Consumers”. Journal of MCU Humanities Review 7, no. 1 (June 29, 2021): 223–238. Accessed August 8, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/250364.