สุยะใจ พันตรีหญิง ดร.รัตน์มณี, สุทฺธิญาโณ พระมหาสุเทพ, สุยะใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร, and จินดาโชติ พันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.ปิยะวดี. “FACTORS EFFECTING SELF-DIRECTED LEARNING AND LIFELONG LEARNING READINESS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY STUDENTS TOWARD ASEAN COMMUNITY”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 4, 2018): 139–150. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165055.