ชูกำเนิด ดร.ธานี. “TAI NUM PRAD MODEL : LEARNING PROCESS OF LOCAL SCHOLAR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 3, 2018): 129–138. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165049.