คำลาย พระมหาจิรศักดิ์, and บุญคุ้ม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวีร์. “THE ROLE OF PHRATEPSUTI (SOMKUAN PIYASILO) ON THE DEVELOPMENT FOR THAI CHILDREN AND YOUTH”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 4, 2018): 119–128. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165048.