วงษ์สอาด ดร.สรวิชญ์, อิสฺสรภาณี, ดร. พระมหาอินทร์วงค์, and ตาปูลิง นายจันทรัสม์. “THE STATUS OF MOTHERHOOD AS THE FEMININE BASED ON THE VINAYA”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 3, 2018): 85–92. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165039.