อริยศรีพงษ์ ดร.อัครนันท์, ภูวชนาธิพงศ์ ดร.กมลาศ, พานแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกวิท, แผนสมบุญ ดร.พุทธชาติ, รักขันโท ดร.สุวัฒสัน, and ภู่พัฒน์ อาจารย์ญาณีนี. “THE FORM AND PROCESSION OF DEVELOPING ABILITY IN ENGLISH COMMUNICATION OF MCU’S STUDENTS”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 3, 2018): 63–74. Accessed July 7, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165037.