ดำสนวน นายจิตรภานุ. “THE FACTORS AS PREDICTORS OF RESILIENCE QUOTIENT OF ADOLESCENTS IN NONGKI DISTRICT BURIRAM PROVINCE”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 3, 2018): 19–28. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165031.