ณ นคร นางสาวทิพย์ธิดา, and มุขดี นางสาระ. “A PREPARATION FOR BEING AN ACTIVE AGEING IN CONTEXT OF THAI SOCIETY”. Journal of MCU Humanities Review 4, no. 1 (July 2, 2018): 11–18. Accessed July 6, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165024.