เสาวลักษณ์ เจริญสิทธิพันธ์, and ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. “Communication and Adoption Process of Keto Food Consumers”. Journal of MCU Humanities Review, vol. 7, no. 1, June 2021, pp. 223-38, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/250364.