อริยศรีพงษ์ ด., ภูวชนาธิพงศ์ ด., พานแก้ว ผ. โ., แผนสมบุญ ด., รักขันโท ด., and ภู่พัฒน์ อ. “THE FORM AND PROCESSION OF DEVELOPING ABILITY IN ENGLISH COMMUNICATION OF MCU’S STUDENTS”. Journal of MCU Humanities Review, vol. 4, no. 1, July 2018, pp. 63-74, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165037.