[1]
เสาวลักษณ์ เจริญสิทธิพันธ์ and ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, “Communication and Adoption Process of Keto Food Consumers”, JMH.R., vol. 7, no. 1, pp. 223–238, Jun. 2021.