สุยะใจ พันตรีหญิง ดร.รัตน์มณี, สุทฺธิญาโณ พระมหาสุเทพ, สุยะใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร, and จินดาโชติ พันเอก (พิเศษ) หญิง ดร.ปิยะวดี. 2018. “FACTORS EFFECTING SELF-DIRECTED LEARNING AND LIFELONG LEARNING READINESS OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY STUDENTS TOWARD ASEAN COMMUNITY”. Journal of MCU Humanities Review 4 (1). ิิิBankok, Thailand:139-50. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165055.