คำลาย พระมหาจิรศักดิ์, and บุญคุ้ม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วรรณวีร์. 2018. “THE ROLE OF PHRATEPSUTI (SOMKUAN PIYASILO) ON THE DEVELOPMENT FOR THAI CHILDREN AND YOUTH”. Journal of MCU Humanities Review 4 (1). ิิิBankok, Thailand:119-28. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/human/article/view/165048.