(1)
พระเทพปริยัติเมธี; Adivadhanasit จ.; Suyaprom ส. Political Right and Liberty: Analysis Base on Buddhist Approaches. JMH.R. 2021, 7, 129-141.