(1)
เสาวลักษณ์ เจริญสิทธิพันธ์; ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. Communication and Adoption Process of Keto Food Consumers. JMH.R. 2021, 7, 223-238.