1.
เริงสูงเนิน ก, ธัญถนอม ร. The effect of Individual counseling based on the Satir model that affects happiness . hsa [Internet]. 2022 Mar. 18 [cited 2022 Dec. 9];3(1):58-67. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsa/article/view/249438