เริงสูงเนิน กฤษณะ, and ธัญถนอม รสสุคนธ์. “The Effect of Individual Counseling Based on the Satir Model That Affects Happiness”. Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts 3, no. 1 (March 18, 2022): 58–67. Accessed December 9, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hsa/article/view/249438.