เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยสังคมศิลปาสาร (Journal of Humanities, Social Sciences, and Arts) ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม-ธันวาคม) ที่จะตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10   ผู้สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/hsa   ติดต่อสอบถาม
ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
โทรศัพท์ 0813901514
อีเมล์ worawoot.tu@udru.ac.th