ศรีธัญรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา. “Needs in Human Resource Development Education at the Graduate Level in Thailand”. Journal of HR intelligence 14, no. 1 (May 28, 2019): 68-87. Accessed August 10, 2020. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri/article/view/191236.