ศรีธัญรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา. 2019. “Needs in Human Resource Development Education at the Graduate Level in Thailand”. Journal of HR Intelligence 14 (1), 68-87. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri/article/view/191236.