คำมาดีปรีชา, and เจษฎาลักษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์. 2019. “The Causal Relationship and Effect of Elderly Workers Management Capability : An Empirical Evidence of Hotels Business in Thailand”. Journal of HR Intelligence 14 (1), 6-27. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri/article/view/191204.