1.
จิตต์กล้า ก. สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism. gshskku [Internet]. 2020 Jun. 10 [cited 2022 Dec. 2];9(1):212-38. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422