1.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 สวศแ. สารบัญ. gshskku [Internet]. 2018 Dec. 27 [cited 2024 May 18];7(2). Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/163421