1.
ฤทธิ์ศรีธร อ. ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat. gshskku [Internet]. 2018 Dec. 27 [cited 2024 Feb. 22];7(2):134-61. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147