1.
พลบุญ พ. การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors. gshskku [Internet]. 2018 Dec. 27 [cited 2024 May 18];7(2):361-9. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990