1.
ชัยรัตน์ ศ. “กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and “NINJŌ” (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era. gshskku [Internet]. 2018 Dec. 27 [cited 2024 May 18];7(2):91-110. Available from: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/144009