จิตต์กล้า กันตพงศ์. “สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 9, no. 1 (June 10, 2020): 212–238. Accessed November 28, 2022. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422.