ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 สารบัญ วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม. “สารบัญ”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7, no. 2 (December 27, 2018). Accessed May 21, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/163421.