ฤทธิ์ศรีธร อรวรรณ. “ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7, no. 2 (December 27, 2018): 134–161. Accessed February 22, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147.