พลบุญ พราวพรรณ. “การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7, no. 2 (December 27, 2018): 361–391. Accessed May 18, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990.