ชัยรัตน์ ศุภฤกษ์. ““กิริ” กับ “นินโจ”: “หน้าที่” กับ “ความรู้สึกและความปรารถนา” ในวรรณกรรมญี่ปุ่นยุคระบบศักดินา ; “GIRI” (duty) and ‘NINJŌ’ (feeling): Obligation and Desire in Japanese Literature of the Feudal Era”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE 7, no. 2 (December 27, 2018): 91–110. Accessed May 18, 2024. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/144009.