จิตต์กล้า ก. “สถานีรถไฟใต้ดินในปารีส : ชื่อและภาพสะท้อนความเป็นชาตินิยมของฝรั่งเศส ; Metro Stations in Paris: The Names and the Reflections of French Patriotism”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, vol. 9, no. 1, June 2020, pp. 212-38, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/243422.