ฤทธิ์ศรีธร อ. “ปมเอดิปัส การทำปิตุฆาต และอำนาจของพ่อ ในนวนิยายเรื่อง นาคราช ; Oedipus Complex, Patricide and the Force of Father in Novel Nakkharat”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, vol. 7, no. 2, Dec. 2018, pp. 134-61, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/150147.