พลบุญ พ. “การวิเคราะห์การแปลบทละครเวที : ปัญหาและอิทธิพลที่มีต่อข้อผิดพลาด ; An Analysis of Stage Play Script Translation: Problems and Factors Contributing to Errors”. JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE, vol. 7, no. 2, Dec. 2018, pp. 361-9, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/gshskku/article/view/148990.